De vrijwilligers van MVVN zetten zich in om de maatschappelijke positie van vrouwen te versterken.
Dit doen zij op verschillende manieren.

Echtscheidingen (ook volgens Mudawanna)

Marokkaanse vrouwen in Nederland hebben niet alleen met het Nederlands familierecht te maken, maar ook met het Marokkaans familierecht. Veel van deze vrouwen zijn hier onvoldoende over geïnformeerd, door zowel de Marokkaanse autoriteiten in Nederland als de Nederlandse overheid. Hierdoor ontstaan er bij echtscheidingen situaties die belemmerend werken voor de rechtspositie van deze vrouwen. MVVN biedt kennis, advies en begeleiding bij deze specifieke problematiek.

Huiselijk geweld

Vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld bevinden zich veelal in een afhankelijke relatie. Dit kan zijn financieel, emotioneel en/of verblijfsrechtelijk. Daarnaast is er vaak sprake van multi problematiek. Veel vrouwen zijn onbekend met de mogelijkheden die de wet biedt voor formele bescherming. MVVN probeert dit proces zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden. We werken conform de meldcode en hebben Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in huis.

Vrouwenopvang

Het gemeentelijk opvangbeleid voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld is ontoereikend. Hierdoor belanden vrouwen op straat of worden zij teruggestuurd naar de situatie van huiselijk geweld. Dit beleid werkt belemmerend op de emancipatie van vrouwen die streven naar zelfbeschikking. MVVN pleit ervoor dat alle gemeenten zich houden aan hun zorgplicht om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld volgens het VN-vrouwenrechtenverdrag. Daarnaast ondersteunt MVVN individuele slachtoffers van huiselijk geweld.

Gedwongen achterlating

Vrouwen en kinderen kunnen slachtoffer zijn van gedwongen achterlating in het land van herkomst. De Nederlandse vreemdelingenwet biedt vrouwen de mogelijkheid terug te keren naar Nederland, maar omdat kinderen volgens het Marokkaans familierecht onder het juridisch gezag van de vader vallen, kunnen de kinderen niet zonder toestemming van de vader Marokko verlaten. Hierdoor kunnen Marokkaans-Nederlandse kinderen niet terugreizen naar Nederland en belanden achtergelaten vrouwen in duivelse dilemma’s. Gedwongen achterlating gebeurt veelal in de zomervakantie, waardoor scholen en leerkrachten vaak de eerste signalerende rol hebben. MVVN heeft een meldpunt voor gedwongen achterlating en ondersteunt de betrokkenen.

Marokkaans Erfrecht

Marokkaanse Nederlanders worden door vergrijzing en sterfte onder de eerste generatie gastarbeiders geconfronteerd met het Marokkaans erfrecht. De juridische positie van erfgenamen is zeer gecompliceerd en nadelig voor de vrouwelijke erfgenamen. Voor specifieke vragen hierover kan men terecht bij het spreekuur.

Vreemdelingenwet (verblijfsvergunningen en MVV-aanvragen)

Het steeds strikter wordende vreemdelingenbeleid creëert soms inhumane situaties. MVVN krijgt met name hulpvragen rondom de problematiek bij gezinsvorming en gezinshereniging en biedt ondersteuning daarbij.

Inburgeringsplicht

Nieuwkomers hebben een inburgeringsplicht. Als je deze niet binnen de gestelde termijnen hebt behaald, word je beboet en kom je niet in aanmerking voor een zelfstandige verblijfsvergunning. MVVN ondersteunt vrouwen die moeten inburgeren.

Sociale Zekerheid (AOW, WAO en sociale uitkeringen)

Door de bureaucratie bij de uitvoering van de sociale zekerheid zijn er veel vragen over aanvragen en toekenningen van de verschillende uitkeringen. Uitkeringsgerechtigden met een migratieachtergrond worden door specifieke beleidsregels benadeeld in de toegang tot sociale voorzieningen. MVVN adviseert en ondersteunt hierin.

Advies aan organisaties

MVVN geeft advies aan professionals binnen GGZ, advocatuur, maatschappelijk werk, onderwijs etcetera. MVVN stelt haar expertise beschikbaar voor specifieke kwesties waar reguliere instellingen tegenaan lopen.

Beleidsbeïnvloeding

MVVN signaleert door middel van het spreekuur dat bepaalde wet- en regelgeving de maatschappelijke positie van vrouwen schaadt. Deze signalering leidt tot een analyse van de knelpunten. Om de belangen van onze achterban goed te kunnen behartigen, geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan landelijke/lokale politici en beleidsmakers. MVVN werkt ook mee aan onderzoek en schaduwrapportages.

Inspelen op actualiteiten

Wanneer zich actualiteiten voordoen die onze achterban aangaan reageert MVVN daarop. Dit kan zijn in de vorm van een opinieartikel, persbericht, demonstratie, campagne, (verkiezings)debat en informatiebijeenkomst.

En verder

MVVN organiseert verschillende soorten evenementen, zoals filmavonden, iftars, culturele avonden, workshops, huiskamerbijeenkomsten en vieringen. Daarnaast zet MVVN diverse projecten op waar de achterban behoefte aan heeft. MVVN steunt verschillende bewegingen die tegen onderdrukking strijden, zoals de strijd van ongedocumenteerde vluchtelingen, feministen, anti-racisten en de LGBTQI+ gemeenschap.