Algemene voorwaarden

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam aan de Van Ostadestraat 49D (postcode 1072 SN), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40533661, hierna verder te noemen: MVVN

Artikel 1. Definities 

 • Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan MVVN
 • Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van MVVN, een donatie doet aan MVVN
 • Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van MVVN aan MVVN

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan MVVN
 2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. MVVN behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten MVVN

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan MVVN.
 2. MVVN is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op MVVN nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van MVVN is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: MVVN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart MVVN voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan MVVN.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De gevende partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatie formulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@mvvn.nl.

Artikel 5. Plichten MVVN

 1. MVVN verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.
 2. MVVN neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving.
 3. Alle personen die namens MVVN bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 18 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 2. De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 4. MVVN doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Wet bescherming persoonsgegevens

 1. MVVN verwerkt de door de gevende partij aan MVVN verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door MVVN verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door MVVN geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. MVVN heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • De disclaimer en het privacystatement die MVVN hanteert zijn onverkort van toepassing.
 • Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Amsterdam bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.